បន្ទប់ធំទូលាយសំរាប់ដំណើរកំសាន្តជាគ្រួសារ និង ជាក្រុម

គេងនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាគឺពិតជាប្រសើរណាស់! ពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ រឺ គ្រួសារ ចូរស្វែងរកបន្ទប់សណ្ឋាគារធំទូលាយ ដូចជា បន្ទប់ស្វីត បន្ទប់ជាប់គ្នា រួមមានគ្រែបន្ថែម រឺគ្រែថ្នាក់។ ដូច្នេះហើយ អ្នកអាចស្នាក់នៅជុំគ្នាគ្រប់ពេលវេលា។

Press the down arrow key to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Check In

Press the down arrow key to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Check Out