ផ្តល់ឱ្យ 15% ទទួលបាន $ 15


ក្លាយជាវីរបុរស។ អញ្ជើញមិត្តរបស់អ្នកទៅ Bayonia ហើយពួកគេនឹងទទួលបាន 15% ។


ចូលដើម្បីចូលប្រើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនិងតាមដានការអញ្ជើញរបស់អ្នក។

ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនោះ

សំដៅមិត្តសំឡាញ់! លោកអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់ 15 ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរហើយពួកគេទទួលបាន 15% នៃការកក់ដំបូងរបស់ពួកគេ

របៀបដែលដំណើរការ

1. Spread the word

Share your personal link with friends, family or anybody you know.

2. Wait & see

When people register using your link, they get 15% discount on 1st booking.

3. Start earning

For every friend that enjoys a first booking, you will get $15 credit!